Tìm kiếm việc làm nhanh

Tuyển dụng Nam Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Cơ Điện Alphacons
Nam Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Cơ Điện Alphacons
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
2021-03-22

- Xuất hóa đơn điện tử, cân đối báo cáo thuế thường niên doanh nghiệp (Báo cáo thuế nếu có khả năng)
- Làm sổ sách kế toán, Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán theo đúng qui định
- Quản lý quỹ tiền mặt, theo giỏ thực hiện các thủ tục thu chi, ủy nhiêm chi, thu hồi thanh toán công nợ
- Phối hợp công trình tính lương, chi trả lương nhân viên hàng tháng
-Theo dõi hợp đồng lao động và bảo hiểm
- Báo cáo tài chính nội bộ, kiểm soát chi phí các dự án
- Lưu trữ tài liệu và HS liên quan đến phòng kế toán
- Phụ trách mua hàng: Tìm kiếm, đánh giá chọn nhà cung cấp tốt ( nêu được giao)
- Phối hợp và thực hiện các công việc khác khi được giao phó.

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kế Toán, Kiểm Toán Việt Nam Tại Hải Phòng
Nhân Viên Kế Toán, Kiểm Toán Chi Nhánh Công Ty TNHH Kế Toán, Kiểm Toán Việt Nam Tại Hải Phòng
8 - 10 triệu
Hải Phòng
2022-03-21

- Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
- Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty
- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Công Ty Cổ Phần May Nam Định
Kế Toán Công Nợ - Thanh Toán Công Ty Cổ Phần May Nam Định
7 - 10 triệu
Nam Định
2022-05-07

- Tham gia vào việc soạn thảo, quản lý các hợp đồng kinh tế. Đặc biệt là các hợp đồng có liên quan tới điều khoản thanh toán.
- Hàng ngày nhập dữ liệu theo phiếu nhập kho, xuất kho.
- Căn cứ vào hợp đồng, kế toán công nợ phải theo dõi tình hình phải thu, phải trả. Thực hiện việc điều chỉnh giá, tỷ giá nếu có sự thay đổi về nó trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Kiểm tra công nợ. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận, quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng. - — Trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi. Các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ.
- Theo dõi tiến độ thanh toán trong từng hợp đồng cụ thể.
- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để cập nhật thường xuyên, liên tục trạng thái công nợ cũng như phải trả.
- Lập phương án xử lý các trường hợp công nợ khó đòi bằng nghiệp vụ chuyên môn.
- Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty/CN Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty.
- Cuối tháng/quý/năm lập các báo cáo công nợ và bảng theo dõi tình hình các khoản nợ quá hạn, nợ quá mức tín dụng cho phép