Tìm kiếm việc làm nhanh

Tìm kiếm việc làm nhanh tại Quận 1

Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
TẬP ĐOÀN BDDS ĐẤT XANH TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-26

- Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số.
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của nhóm nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên kinh doanh
- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.
- Báo cáo hàng tuần về kết quả công việc và tình hình kinh doanh lên Ban Giám đốc.

Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
TẬP ĐOÀN BDDS ĐẤT XANH TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-26

- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của nhóm nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên kinh doanh
- Báo cáo hàng tuần về kết quả công việc và tình hình kinh doanh lên Ban Giám đốc.

Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
TẬP ĐOÀN BDDS ĐẤT XANH TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-26

- Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số.
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của nhóm nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.
- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên kinh doanh
- Báo cáo hàng tuần về kết quả công việc và tình hình kinh doanh lên Ban Giám đốc.

Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
TẬP ĐOÀN BDDS ĐẤT XANH TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-26

- Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số.
- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên kinh doanh
- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của nhóm nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.
- Báo cáo hàng tuần về kết quả công việc và tình hình kinh doanh lên Ban Giám đốc.

Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
TẬP ĐOÀN BDDS ĐẤT XANH TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-25

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.
- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên kinh doanh
- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của nhóm nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
- Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số.
- Báo cáo hàng tuần về kết quả công việc và tình hình kinh doanh lên Ban Giám đốc.

Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
TẬP ĐOÀN BDDS ĐẤT XANH TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-25

- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên kinh doanh
- Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số.
- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của nhóm nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.
- Báo cáo hàng tuần về kết quả công việc và tình hình kinh doanh lên Ban Giám đốc.

Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
TẬP ĐOÀN BDDS ĐẤT XANH TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Công Ty CP Công Nghệ Bđs Ihouzz
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-25

- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của nhóm nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên kinh doanh
- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.
- Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số.
- Báo cáo hàng tuần về kết quả công việc và tình hình kinh doanh lên Ban Giám đốc.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Globalmind Capital
Chuyên Viên Nguồn Vốn Và Kinh Doanh Tài Chính Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Globalmind Capital
35 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-29

1.1 Kinh doanh Giấy tờ có giá:
- Làm việc trực tiếp với Đối tác/Khách hàng đàm phán giao dịch.
- Phân tích/Đề xuất các cơ hội Kinh doanh GTCG phù hợp với Khẩu vị rủi ro và Chiến lược đầu tư của GMC tại từng thời kỳ.
- Tham gia thiết kế/ đề xuất các sản phẩm cấu trúc liên quan đến Giấy tờ có giá.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong mảng kinh doanh các Giấy tờ có giá (“GTCG”).
- Tham gia góp ý/ tham vấn cho Trưởng Block các chiến lược kinh doanh phù hợp tại từng thời kỳ.
1.2 Quản lý nguồn vốn và thanh khoản cho các hoạt động của Công ty:
- Thực hiện các hoạt động vay và gửi vốn với các Định chế tài chính và khách hàng nhằm tối ưu hóa nguồn vốn.
- Tham gia vào việc huy động vốn của công ty, làm việc với các Định chế tài chính trong và ngoài nước nhằm duy trì và nâng cao các hạn mức tín dụng của công ty cũng như đàm phán lãi suất tại từng thời kỳ.
- Xây dựng/ Quản lý cơ chế FTP phục vụ cho các nhu cầu của các Block kinh doanh khác trong Công ty;
- Cân đối dòng tiền/ Theo dõi biến động dòng tiền Công ty hằng ngày để đảm bảo thanh khoản;
- Tham gia góp ý/ tham vấn cho Trưởng Block các chiến lược về quản lý nguồn vốn và thanh khoản phù hợp tại từng thời kỳ.
1.3 Đánh giá rủi ro & Báo cáo/ theo dõi danh mục
- Thực hiện cập nhật các báo cáo về quản trị thanh khoản, rủi ro thị trường và các chỉ số tài chính tuân thủ nội bộ của GMC và quy đinh của Pháp luật.
- Thiết kế các mẫu biểu, xây dựng các công cụ cần thiết phục vụ theo dõi Danh mục đầu tư và các mẫu biểu báo cáo.
1.4 Các công việc khác
- Soạn thảo/Cập nhật các quy trình có liên quan đến các hoạt động của Block Nguồn vốn & KDTC.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Block và Ban lãnh đạo GMC tại từng thời kỳ.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vitalis
Product Admin Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vitalis
8 - 9 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-08-12

• Responsible for product quality control by ensuring products purchased and sold are in compliance with product safety and legal standards, including ingredients, labelling and packaging.
• Producing new food products information. Generating and maintaining product records in database of associated technical documentation for export consignment and custom clearance, suppliers and customers.
• Understanding and providing product information, including detailed specifications when required.
• Log and investigate customer complaints, work closely with suppliers on quality issues, complete technical paperwork and provide information to customers as requested.
• Liaising with colleagues on product information requirements.
• Managing product technical information on E-Commerce website.
• Willing to assist in other areas of the business as required.

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục Topica
Sales Representative Consultant - Upto 30M Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục Topica
14 - 30 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-08-27

Tại Topica, sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người có điều kiện để tiếp cận với việc học tập suốt đời. Chúng tôi đam mê tạo ra các sản phẩm để cải thiện cuộc sống. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của chúng tôi sẽ đến từ việc xây dựng đội ngũ nhân sự cốt lõi và tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm mang tầm quốc tế.
Chúng tôi đang tìm kiếm các Nhân viên Tư vấn đầy nhiệt huyết để đóng góp vào việc tạo ra doanh số cho công ty. Bạn sẽ chịu trách nhiệm chốt các giao dịch qua điện thoại và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Nhân viên tư vấn tuyển sinh phải là một người có khả năng giao tiếp tốt thu hút sự chú ý của khách hàng, có kỹ năng trình bày các sản phẩm của Topica cũng như giải đáp các khiếu nại và nghi ngờ từ khách hàng
Mục tiêu là giúp gia tăng khách hàng và phát triển kinh doanh của công ty.
Mô tả công việc
Tư vấn dịch vụ/khóa học tiếng anh tại các buổi hội thảo, sự kiện của công ty tổ chức và các buổi học thử cho học sinh và phụ huynh.
Tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ xử lý khiếu nại hoặc phản hồi từ phụ huynh và học viên. Tham gia thực hiện các hoạt động các hoạt động marketing, chăm sóc học viên/ khách hàng đối với chương trình trực tuyến
Phối hợp với các team khác hỗ trợ thu học phí theo chương trình học và khóa học phụ huynh đăng ký
Nhận danh sách khách hàng tiềm năng. Liên hệ, giới thiệu và tư vấn các khóa học cho phụ huynh & tuyển sinh cho các khóa học online trực tuyến, với nền tảng áp dụng công nghệ, tương tác đa chiều.
Tham gia hoạt động tư vấn theo các sự kiện phục vụ tuyển sinh.
Tư vấn tiếp tục học và tái ghi danh cho học viên
Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới phụ huynh, tư vấn và đưa đến các dịch vụ, khóa học phù hợp
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh

Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Alena
Nhân Viên Marketing Online Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Alena
8 - 12 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-08-30

Viết lời cho quảng cáo: Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads.
Quản trị Fanpage, Zalo Official, Google business Profile, Linkedin, Youtube, Instagram (Đăng bài, tăng tương tác: Like, Vew, Share, Follow…) và xây dựng content seeding trên các nền tảng Social.
Viết bài đi báo: Booking media / PR theo kế hoạch truyền thông hoặc kế hoạch định hướng nội dung và các bài SEO (tùy theo từng giai đoạn)
Cập nhật nội dung website: đăng bài về kỹ thuật, tin tức, sản phẩm.
Phối hợp bộ phận Marketing làm Event và có kinh nghiệm làm Mini game để tăng độ tương tác là một lợi thế.

Công Ty CP Chứng Khoán Rồng Việt
Chuyên Viên Dịch Vụ Chứng Khoán Công Ty CP Chứng Khoán Rồng Việt
7 - 9 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-08-17

Quản lý lệnh mua bán chứng khoán của nhà đầu tư;
Quản lý nghiệp vụ mở, đóng tài khoản của nhà đầu tư;
Quản lý dịch vụ lưu ký chứng khoán;
Quản lý nghiệp vụ nhận chuyển khoản, rút tiền của nhà đầu tư;
Quản lý nghiệp vụ thực hiện quyền sở hữu chứng khoán cho nhà đầu tư;
(Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Nhân Viên Kế Toán Kho Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
8 - 9 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-08-30

Nhập – xuất – điều chuyển hàng hóa
Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng tháng của các shop ASP
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hàng tháng
Thường xuyên kiểm tra số lượng hàng hóa trong kho theo hóa đơn, chứng từ
Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Công Ty TNHH Quản Lý Nbp (Vn)
Store Development & Maintenance Công Ty TNHH Quản Lý Nbp (Vn)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-29

NHIỆM VỤ
• Tính toán, kiểm tra, bổ sung ý kiến ​​chuyên môn để xây dựng các giải pháp phù hợp nếu cần thiết
• Triển khai bố trí, bản vẽ 3D sơ bộ theo thực tế cửa hàng tại mặt bằng đó.
• Tìm kiếm và đề xuất, đánh giá các nhà thầu xây dựng, thi công nội thất, các nhà thầu xây dựng khác
• Giám sát việc xây dựng các cửa hàng mới theo các quy trình, quy định và tiêu chuẩn
• Xem xét tình hình thực tế, tiếp nhận vấn đề, đánh giá và đưa ra đề xuất cấp trên xử lý (nếu có) trong thực tế thi công công trình
• Kiểm soát quy trình chất lượng và nhà thầu để giảm thiểu sai sót của các dự án mới trước khi bàn giao
• Cân đối, tối ưu quản lý, chi phí xây dựng, chi phí bảo trì
• Cam kết đảm bảo tiến độ thi công trong thời gian tốt nhất.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
QUYỀN HẠN
•Ưu tiên & phân quyền các nhiệm vụ trong chức năng SDP
• Giải quyết quyết định liên quan đến việc thực hiện hàng ngày của kế hoạch bảo trì
• Phê duyệt chi tiêu trong giới hạn được ủy quyền phù hợp với chính sách Norbreeze
• Phối hợp với nhà thầu / nhà cung cấp bên thứ 3 về báo giá và nhiệm vụ
• Giám sát tiến độ của nhà thầu / nhà cung cấp
Sau khi tham khảo ý kiến ​​của người quản lý hoặc những người khác
• Phê duyệt chi tiêu vượt quá giới hạn được ủy quyền
• Phát triển các kế hoạch bảo trì
• Giải quyết các quyết định liên quan hoặc tác động đến khách hàng / công ty
• Thực hiện các quy trình / thay đổi đối với SOP

Benthanh Tourist
Nhân Viên Kinh Doanh Vé Máy Bay Benthanh Tourist
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-29

A. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Tìm kiếm và tiếp cận các đối tác Công ty mới để tiếp thị các sản phẩm dịch vụ bên cạnh việc giữ nguồn khách hàng cũ.
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả và đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.
- Theo dõi cập nhật danh sách khách hàng phục vụ cho kinh doanh.
- Nắm bắt các yêu cầu mới phát sinh của khách để hoạch định công tác tiếp thị và kinh doanh một cách có hiệu quả.
- Cung cấp các dịch vụ cộng thêm cho khách hàng khi có yêu cầu như: book phòng khách sạn, visa nhập cảnh, đón tiễn sân bay,…
- Phối hợp với phòng Tiếp thị - Truyền thông để chăm sóc khách hàng, cũng như quảng bá sản phẩm.
B. Quản lý và sử dụng tiền vốn có hiệu quả
- Thương lượng chính sách hoa hồng phù hợp cho từng đối tượng.
- Quản lý công nợ chặt chẽ và lên kế hoạch thu hồi theo quy định.
C. Thực hiện các công tác đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Apax Leaders Center
Nhân Viên Quản Lý Lớp Học Apax Leaders Center
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-25

- Thông báo tới phụ huynh tình hình học tập của học sinh, BTVN, các việc cần lưu ý sau mỗi buổi học và kết quả học tập sau khi kết thúc mỗi bộ sách.
- Hỗ trợ test đầu vào cho các bé.
- Hỗ trợ và giám sát công việc của Trợ giảng
- Kiểm tra việc hoàn thành BTVN và I-learning của học sinh trước giờ vào lớp.
- Chi tiết công việc trao đổi lúc phỏng vấn

Apax Leaders Center
Chuyên Viên C B Apax Leaders Center
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-25

Công tác tiền lương:
- Hàng tháng thực hiện việc kiểm soát chấm công, theo dõi ngày nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ chế độ.
Công tác BHXH và Thuế TNCN:
- Kê khai, lập báo cáo & đối chiếu và thanh toán tiền Bảo hiểm bắt buộc định kỳ hàng tháng với Cơ quan Bảo hiểm.
- Lập danh sách cấp mới, sửa đổi thẻ, cắt/trả thẻ BHYT cho CBNV theo quy định. Quản lý Sổ BHXH (làm thủ tục
cấp mới sổ BHXH, chốt sổ BHXH cho CBNV nghỉ việc, chỉnh sửa sổ…)
- Tiếp nhận và hướng dẫn CBNV hoàn thiện hồ sơ thanh toán chế độ Bảo hiểm. Làm thủ tục với Cơ quan BHXH để
giải quyết các chế độ BHXH cho CBNV.
- Thực hiện đăng ký và quản lý Mã số thuế cá nhân

Công Ty TNHH Cbre Việt Nam
Admin Executive Công Ty TNHH Cbre Việt Nam
10 - 15 triệu
Quận 1 | Hồ Chí Minh
2022-09-24

At CBRE, you are empowered to take your career path into your own hands. Our people enjoy workplace flexibility in a global organization with tremendous scale providing corporate real estate and property services. Each day you will work in an inclusive and collaborative environment with supportive teammates and be challenged to grow and be your best every day.
We have an opportunity for an experienced Admin Executive for Research & Consulting Services department. The primary focus of this role is on service quality, whilst ensuring efficient management. The successful candidate will enjoy working within a great team with a defined career development pathway.
* Key Responsibilities
1. Reporting system:
+ Be accountable for weekly, monthly performance report: revenue, deal, client, org chart and adhoc reports
+ Manage the collections & billing
+ Control the revenue system to ensure proper data input
2. Database management:
+ Centralize and manage client data database to salesforce system
+ Build new client source and input into database
+ Collect raw data for real estate market
3. Service contracts:
+ Draft proposal
+ File all signed contracts, track their expiry dates and fees to ensure proper follow up process with clients for contract renewal before its dates
+ Draft contract & appendix, review, follow up to finalize contract
+ Prepare compliance paperwork
+ Manage the Compliance implementation within the team to get everyone strictly follow company policies and procedures
4. Other:
+ Follow up payment with client
+ Schedule flight, car and hotel for team site tour

Công Ty TNHH Rentracks Việt Nam
Business Development Leader Công Ty TNHH Rentracks Việt Nam
25 - 30 triệu
Hồ Chí Minh | Tân Định | Quận 1
2022-08-18

Mô tả:
• Prepare strategic and revenue generating opportunities to present directly to clients
• Identify new sources of revenue: own and build mid-tier and long tail Publisher (Rentracks''s Partner) relationships, negotiate media placements and packages, evaluate performance, and make recommendations for future investments.
• Recruit, manage and develop mid-tier and long tail Publisher relationships on behalf of Clients, communicating expectations, sharing best practices, disseminating offers and promotions.
• Help Client maximize the effectiveness and efficiency of their affiliate spend by building and interpreting program performance data
• As a growth opportunity, potential to lead overall strategy and execution of Client’s affiliate program
• As part of a Client Development team, collaborate with cross-departmental teams to identify and troubleshoot complex program management and technical challenges.
• Align with Client Development team to ensure accurate execution and timeliness of internal and client deliverables.
• Mentor Client Partnerships Associates: coach, provide guidance and best practices to help team members succeed at Rentracks Affiliate

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y
Cửa Hàng Trưởng (Đồ Gia Dụng) Làm Việc Tại Diamond Department Store [Q1,Tp HCM] Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-10-12

1. Quản lý cửa hàng:
- Quản lý trang thiết bị tài sản tại cửa hàng,
- Quản lý, phân công nhân viên phụ trách thực hiện vệ sinh, trưng bày sản phẩm theo yêu cầu.
2. Quản lý nhân viên:
- Đào tạo, huấn luyện và đánh giá nhân viên thuộc phân quyền mình quản lý,
- Sắp xếp lịch làm việc và kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên bán hàng,
- Động viên, tạo động lực cho nhân viên phát huy khả năng cao nhất,
3. Quản lý bán hàng:
- Nắm bắt và cập nhật nhanh xu hướng của khách hàng về sản phẩm,
- Theo dõi hoạt động kinh doanh tại cửa hàng. Chịu trách nhiệm báo cáo doanh số cho người quản lý trực tiếp.
- Trực tiếp giải quyết khiếu nại, phàn nàn của khách hàng,
4. Nhiệm vụ khác.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;
- Công việc chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP HẤP DẪN Đồng Xanh Farm
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-25

- Cập nhật và làm bảng giá hàng sỉ sản phẩm hàng tuần
- Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh, chăm sóc khách hàng tích cực để đảm bảo doanh số trong tương lai.
- Liên hệ với khách hàng tiềm năng thông qua cuộc gọi lạnh, đi thị trường tìm hiểu thị trường, tư vấn các mặt hàng tới các đơn vị buôn bán có thể hợp tác
- Phân tích tiềm năng của thị trường, theo dõi doanh thu và các báo cáo.
- Tiến hành giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng để tối đa hóa sự hài lòng của họ.
- Giới thiệu, quảng cáo và bán sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng tiềm năng lực hiện các phân tích hiệu quả chi phí của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
- Cung cấp cho quản lý các báo cáo về nhu cầu, khó khăn, sở thích của khách hàng, các hoạt động cạnh tranh và tiềm năng của sản phẩm, dịch vụ mới.

Công Ty TNHH Thg Prima Times (Việt Nam)
Operations Admin Công Ty TNHH Thg Prima Times (Việt Nam)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-09

- Ensure retail operational processes are executed in a consistent and
systematic manner by the retail team and documented internally where necessary.
- Daily monitoring of enquiries, interests and ensure follow-up is done by retail team.
- To ensure retail teams adhere to Safe Management Measures
- Work closely with DTS and Retail team to ensure data hygiene in CEM portal and assist with data input and extraction wherever necessary
- Work with Marketing Team on execution of corporate clienteling exercises and retail brand activations
- Assist in administrative tasks and adhoc project

Biên dịch
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-24

Trợ Lý Kinh Doanh - Tiếng Nhật Tốt (Lương: 13.000.000 VND - 15.500.000 VND)
CAREERLINK''S CLIENT
※ Địa điểm làm việc: Quận 1, Hồ Chí Minh.
Mô tả công việc
- Quản lý các loại chứng từ thu chi, hóa đơn.
- Đặt mua … More
nguyên vật liệu từ nhà cung ứng, thực hiện thanh toán.
- Quản lý tồn kho (xuất nhập kho).
- Thu phí từ KH, xuất hóa đơn cho KH.
- Biên dịch tài liệu từ Nhật sang Việt.
- Thời gian làm việc: T2~T6: 8:00~17:00
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của sếp.
- Địa điểm làm việc: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.
Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
- Kinh nghiệm trợ lý kinh doanh, quản lý các loại chứng từ thu chi, hóa đơn.
- Tiếng Nhật giao tiếp tốt (N2 trở lên).
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Kiến thức cơ bản về Kế toán.
Vui lòng gửi hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Nhật (file Word) qua email [ [email protected]
]
Số điện thoại: [028 - 3812 2706] gặp Ms. Ngọc Hân

Sales executive
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-24

[HCM Job] Công ty HR2B tuyển dụng vị trí Sales Executive
(Dịch vụ Forwarding), làm việc tại Central Plaza, Quận 1 cho Công ty của Đức
A/ Bản Mô tả Công việc:
B/ Yêu cầu:
+ Kinh nghiệm từ 2 … More
năm trở lên, đã có kinh nghiệm Sales về logistics, FWD.
+ Tiếng anh tốt
C/ Thời gian & địa điểm làm việc
- Monday - Friday (8AM - 5PM)
- Central Plaza - Quận 1, HCMC
D/ Mức lương;
Từ $800 trở lên (tùy vào kinh nghiệm ứng viên sẽ cao hơn)
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ứng tuyển ngay bằng cách gửi CV tiếng Anh về
- Email: [email protected]
- Zalo: 0902.677.701

Nhân viên chính thức
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-24

[HCM] CÔNG TY BIDV METLIFE TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KINH DOANH FULLTIME
*Vị trí: Thực tập sinh kinh doanh fulltime
Địa Điểm Làm Việc
Lầu 4 - Tòa nhà BIDV - Số 24, Đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Quyền Lợi Thực … More
Tập
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và có cơ hội được làm nhân viên chính thức sau kì thực tập.
Thời Gian Làm Việc
Làm việc vào giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 ( Được nghỉ T7, CN)

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV của bạn qua Gmail hoặc gửi tin nhắn qua Zalo :
-Gmail:
[email protected]
-SĐT/Zalo: 070 845 4722
Hoặc ứng tuyển CV nhanh qua Google Form:

điều dưỡng trưởng
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1 | Quận 10
2022-09-24

[𝗛𝗖𝗠 - 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟭𝟬] Khách hàng của mình là Công ty về thẩm mỹ, kinh doanh sản phẩm làm đẹp đang tìm kiếm vị trí Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 (𝟐𝟎-𝟐𝟓𝐭𝐫 𝐧𝐞𝐭)
𝙔𝙚̂𝙪 𝙘𝙖̂̀𝙪: Tốt nghiệp cử nhân ngành Điều dưỡng, có chứng chỉ … More
hành nghề; có ít nhất 01 năm làm Điều dưỡng trưởng trong ngành thẩm mỹ (chỉ tuyển nữ)
𝙌𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣 𝙡𝙤̛̣𝙞: Thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân hoàn thành KPI, vượt KPI;Du lịch hàng năm, quà kỷ niệm các dịp, ngày phép,... các chế độ khác theo quy định của Pháp luật
Đ𝙞̣𝙖 đ𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙡𝙖̀𝙢 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
𝙏𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙡𝙖̀𝙢 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘: Từ 08h30 đến 17h30, 06 ngày/ tuần
𝐉𝐃 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐌𝐬. 𝐌𝐚𝐢 𝐪𝐮𝐚 𝐒Đ𝐓/𝐙𝐚𝐥𝐨: 𝟎𝟑𝟐𝟖𝟔𝟗𝟐𝟖𝟐𝟐
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email [email protected]
tiêu đề Vị trí ứng tuyển_[Họ và tên]
Hạn gửi hồ sơ: 𝟐𝟖/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - Pnj
Merchandising Specialist Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - Pnj
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-09-07

1. Phân tích kế hoạch bán hàng, đặt hàng và điều phối hàng hóa trong hệ thống.
Thực hiện việc điều phối luân chuyển hàng hóa theo các kế hoạch bán hàng, store opening và sức mua ở từng thị trường
Quản lý và cân đối quá trình lập kế hoạch đặt hàng và cung cấp hàng hoá cho toàn hệ thống
Đánh giá tình trạng hàng hóa và đưa các suggestion (về mua hàng, giải tồn, tăng/ giảm giá, mở rộng/ thu gọn danh mục hàng hóa/ brand, etc.) cho từng thời kỳ
Thu thập dữ liệu bán hàng và kế hoạch store opening/ occasion để đưa dự đoán nhu cầu hàng hóa (tổng quan theo level công ty/ brand và chi tiết theo SKU level)
Đảm bảo hàng hoá được cung cấp đúng và đủ cho hệ thống cùng với mục tiêu định mức - hàng tồn kho quy định.
2. Phân tích đánh giá mẫu.
Chịu trách nhiệm đánh giá và đề xuất mẫu bán chạy bán chậm và sản phẩm nền theo chu kỳ mỗi 3 tháng / lần hoặc theo đột xuất
Đảm bảo cơ cấu mẫu tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cao cho công ty.
3. Thực hiện công tác mua – bán – chuyển hàng nội bộ
Tiến hành các thao tác trên hệ thống, giấy tờ và trao đổi với các phòng ban liên quan trong quá trình mua – bán – luân chuyển hàng nội bộ.
4. Xây dựng và duy trì một số báo cáo thường xuyên và tạm thời theo yêu cầu của cấp trên
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
- Thời gian & Địa điểm làm việc:
Từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ T7 & CN). VP Công ty: 148C Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, Tp. HCM

Vn Express
Digital Marketing Executive Vn Express
15 - 20 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-08-17

Mô tả:
Phân tích và đánh giá khả năng truyền thông của dự án để đáp ứng được KPI được đặt ra.
Đánh giá Unique Selling Points (USP) của dự án.
Đánh giá mức độ phù hợp của tập khách hàng FO sở hữu/có thể khai thác.
Xác định các kênh truyền thông cho dự án phù hợp với từng giai đoạn đặt ra.
Xây dựng Media Plan, chia tỷ trọng chi phí, số lượng và KPI của từng kênh truyền thông.
Đề xuất các chương trình nội dung thông điệp phù hợp của từng giai đoạn với từng kênh (optional).
Theo dõi tiến độ triển khai của các kênh truyền thông và đưa ra các điều chỉnh phù hợp nhằm đạt được KPI đặt ra theo timeline giai đoạn.
Triển khai Banner Display, lên kịch bản targeting retargeting, đề xuất thông điệp hiển thị, set up banner.
Triển khai Email marketing, lên kịch bản detail.

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Công Ty Cổ Phần Eurowindow
16.26 triệu
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-08-17

Mô tả:
- Tìm kiếm và bán hàng cho các công trình, dự án xây dựng.
- Liên hệ mật thiết với các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý dự án.
- Đo đạc và tư vấn cho khách hàng về các phương án cửa phù hợp với kiến trúc và trang trí nội thất.
- Tham gia xây dựng chính sách bán hàng cho các dự án.
- Liên hệ mật thiết với khách hàng cũ, tìm kiếm những khách hàng mới, chăm sóc khách hàng.
- Lên danh sách các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai trong cả nước.
- Đốc thúc công nợ, giúp phòng kế toán trong công tác thu nợ.
- Làm việc tại một trong các địa điểm: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, Sóc Trăng (được hỗ trợ sắp xếp làm việc tại khu vực gần nơi ở)

Công Ty Cổ Phần Jemmia
Nhân Viên Thiết Kế Trang Sức 2D (Freelancer) Công Ty Cổ Phần Jemmia
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh | Quận 1
2022-08-30

- Vẽ tay phác thảo + Vẽ máy các mẫu trang sức chuyên hàng xoàn.
- Biết sử dụng: Corel, Photoshop...
- Lên ý tưởng thiết kế các mẫu trang sức, lên bộ phù hợp với nhu cầu của thị trường/ theo yêu cầu của cấp trên.