Tìm kiếm việc làm nhanh

Kế Toán - Kiểm Toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Đất Mới
Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Đất Mới
12 - 15 triệu
2022-06-15

1. Trách nhiệm :
– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
– Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
– Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
2.Quyền hạn :
– Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
– Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.
3.Quan hệ :
– Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
– Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
– Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
– Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng Quốc Tế Hoàng Long
Nhân Viên Kế Toán Xây Dựng Lương 15 Triệu Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng Quốc Tế Hoàng Long
8 - 15 triệu
Hà Nội
2022-06-10

- Báo cáo thuế, hoàn thuế, Quyết toán thuế.
- Phân tích số liệu và báo cáo Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc.
- In sổ sách, lưu trữ chứng từ đầy đủ theo quy định, đảm bảo dễ tìm, dễ kiểm tra.
- Nắm bắt công việc chi tiết, liên kết giữa các kế toán chi tiết để tổng hợp số liệu.
- Tính giá thành sản xuất, kiểm tra công nợ, phẩn bổ, tính khấu hao, đánh giá chênh lệch tỷ giá, kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp ...lập Báo Cáo Tài Chính.
- Cung cấp số liệu cho các Bên liên quan (ngân hàng...) khi có yêu cầu từ cấp trên.
- Lập kế hoạch công việc, chuẩn bị số liệu, giải trình khi có cơ quan thuế Thuế kiểm tra.
- Một số yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Công Ty TNHH Avenue To Success
Kế Toán Thu/Chi Hoạt Động Tuyển Sinh Du Học Công Ty TNHH Avenue To Success
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2022-06-17

- Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xuất hóa đơn tài chính trên phần mềm kế toán Fast.
- Theo dõi, đối chiếu, ghi nhận doanh thu tuyển sinh từ đối tác nước ngoài.
- Theo dõi, đối chiếu, thanh toán chi phí tuyển sinh cho đại lý phụ.
- Công việc khác có liên quan (theo điều phối của cấp trên).

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nht
Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nht
Thỏa thuận
Quận 3 | Hồ Chí Minh
2022-06-17

Lập và nộp đúng hạn các báo cáo thuế: Tờ khai thuế GTGT, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thuế TNCN, BCTC năm...
Quyết toán thuế và các tài liệu liên quan tới thuế. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Kê khai thuế & nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán.
Giao dịch với khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (thuế, ngân hàng, BHXH …).
Thực hiện một số các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng kế toán.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nht
Kế Toán Tổng Hợp Xây Dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nht
15 triệu
Quận 3 | Hồ Chí Minh
2022-06-17

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm soát việc tập hợp chứng từ trong quá trình xây dựng, hoạt động kinh doanh của Công ty.
Thực hiện quy trình kế toán, hệ thống sổ sách, nghiệp vụ, chứng từ kế toán, biểu mẫu kế toán đáp ứng đúng chuẩn mực.
Theo dõi, kiểm tra chi phí phát sinh của dự án, từng hạng mục công trình dựa trên hồ sơ dự toán, kế hoạch chi phí, quyết toán công trình.
Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; hạch toán định khoản.
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng, điều khoản và kỳ hạn của hợp đồng.
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Kiểm tra hồ sơ, điều kiện thanh toán của từng hợp đồng, công nợ phải thu – phải trả, tiến hành thanh toán – đòi nợ theo đúng quy định.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác
Đối chiếu và xác nhận công nợ.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Lập báo cáo tính giá thành
Lập báo cáo công nợ chi tiết theo từng đối tượng.
Kiểm soát, rà soát số liệu lên BCTC hàng quý, hàng năm hoặc định kỳ theo yêu cầu quản trị
Báo cáo phân tích số liệu theo BCTC đã lập
Cung cấp số liệu cho KTT, ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Kiểm soát, hướng dẫn chịu trách nhiệm về nghiệp vụ kế toán toàn Công ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hamemy
Kế Toán Thuế Tổng Hợp Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hamemy
15 - 20 triệu
2022-06-18

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.
- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.
- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó
- Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Cuối tháng: Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có)
- Công việc của kế toán thuế cuối năm: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.
- Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty
- Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán
- Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.
- Triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty
- Tham mưu BGĐ xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.
- Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
- Quản lý tài chính
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
- Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán
- Thời gian làm việc: 8:00 – 17:15 từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Mai Phan
Kế Toán Tổng Hợp (Lương 10 - 12 Triệu) Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Mai Phan
10 - 12 triệu
2022-06-04

Kiểm tra lại đơn hàng đúng với hệ thống. Nhập thông tin những khách hàng mới nếu có.
Theo dõi các đơn hàng, chuẩn bị đơn hàng, xuất hóa đơn đơn hàng, nhập các chi phí thu chi trên gg sheet và Misa.
Theo dõi tồn kho, báo dự trù đặt hàng.
Kiểm kho chẵn và lẻ, xuất báo cáo kho cuối ngày.
Xử lý hóa đơn đầu vào, quyết toán thuế cuối quý và năm.
Kiểm tra công nợ và doanh số cuối tháng.
Xuất hóa đơn VAT, báo cáo BHXH, hạch toán bảng lương.
Thời gian làm việc: 8:00 a.m. - 12:00 a.m. 01:00 p.m. - 5:00 p.m.

Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế A2Z
Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế A2Z
10 - 15 triệu
2022-06-30

1- Đảm nhiệm các công việc về kế toán như sau:
- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.
- Theo dõi công nợ với NCC trong nước
- Theo dõi công nợ với đại lý nước ngoài
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán
2- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Kingpack
TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Công Ty Cổ Phần Bao Bì Kingpack
Thỏa thuận
Hà Nội | Hoàng Mai
2022-07-02

- Lập phiếu xuất, nhập, điều chuyển kho dựa trên thông tin Sale admin, kế toán, thủ kho.
- Chuẩn bị các chứng từ cần thiết cho việc đi giao hàng.
- Nhận hoá đơn, giao cho nhân viên giao nhận.
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận, nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
- Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ hàng ngày gửi cho kế toán công nợ.
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho.
- Thực hiện các công việc hành chánh tại kho (văn phòng phẩm, nước uống, chấm công …)
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất).
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
- Thực hiện các việc về xử lý trên hệ thống phần mềm nhanh.vn theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, thủ kho.

Công Ty TNHH Phân Phối Huỳnh Gia
Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Phân Phối Huỳnh Gia
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
2022-06-08

Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Đầu Tư Onehome
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
2022-05-31

Công Ty Cổ Phần Ttz Việt Nam
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP (HÀ NỘI) Công Ty Cổ Phần Ttz Việt Nam
Thỏa thuận
Hà Nội | Hoàng Mai
2022-07-02

- Hạch toán các nghiệp vụ mua, bán hàng và thu chi nội bộ
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
- Lập báo cáo tài chính theo tháng, quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
- Lập các báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu
- Các công việc khác về kế toán khi có yêu cầu.

Công Ty TNHH Soha
Kế Toán Kho Công Ty TNHH Soha
9 - 12 triệu
Hà Nội
2022-06-14

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa
Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa
12 - 15 triệu
2022-06-16

- Đối chiếu, kiểm tra để xuất hóa đơn GTGT hàng ngày.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý và hoàn thiện chứng từ, hồ sơ kế toán
- Hướng dẫn kế toán chi nhánh hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đúng quy định
- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán của chi nhánh mình phụ trách
- Lập các tờ khai và báo cáo thuế của chi nhánh theo đúng quy định hiện hành.

Cty TNHH Yizhu
KẾ TOÁN TỔNG HỢP Cty TNHH Yizhu
Thỏa thuận
Long An
2022-07-02

- Làm sổ sách kế toán, cân đối tài chính ...
- Thống kê số liệu, báo cáo cho giám đốc
- Lập báo cáo tài chính năm dưới sự hướng dẫn của kế toán trưởng
- Theo dõi công nợ, giao dịch với ngân hàng, làm hồ sơ vay
- Làm việc theo phân công của Giám đốc
- Liên hệ làm việc với các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề khi cần thiết
- Thu chi quỹ tiền mặt, báo cáo liên hệ tăng giảm bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty
- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Công Ty TNHH Thương Mại Kamado Việt Nam
Nhân Viên Kế Toán Tại Cộng Hòa - Tân Bình (Lương Lên Đến 10 Triệu) Công Ty TNHH Thương Mại Kamado Việt Nam
Thỏa thuận
2022-05-31

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
- Theo dõi và quản lý, đối chiếu sổ sách công nợ phải thu, phải trả, chấm công tính lương nhân viên
- Tổ chức quản lý, lưu giữ toàn bộ sổ sách chứng từ kế toán
- Cập nhật chứng từ, theo dõi kịp thời, chính xác và đầy đủ số liệu kế toán của Công ty
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Công Ty Cổ Phần Đông Tây Y Trường Xuân
Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đông Tây Y Trường Xuân
Thỏa thuận
Hà Nội | Hà Đông
2022-07-02

Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự
- Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác
- Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ
- Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Sản Xuất Gỗ Việt
Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Sản Xuất Gỗ Việt
8 - 15 triệu
2022-06-17

- Tư vấn và báo giá sản phẩm Vật Liệu Xây dựng cho khách hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng…
- Và một số công việc kế toán sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn
Làm việc tại 59 Đường Tiền Lân 12, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM

Vitelek Jsc
Kế Toán Viên Vitelek Jsc
8 - 12 triệu
Hà Nội
2022-06-25